หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืนๆหลั๋บๆ
อักษรล้านนา
มืนฯๆ หัลฯปฯฯๆ
เทียบอักษรไทย
[มืนๆหลับๆ]
ความหมาย

ก.ตื่นๆ หลับๆ, หลับๆ ตื่นๆ,หลับไม่สนิท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืนๆหลั๋บๆ (มืนฯๆ หัลฯปฯฯๆ)