หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืนต๋าผ่อ
อักษรล้านนา
มืนฯตาผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[มืนตาผ่อ]
ความหมาย

ก.ลืมตาดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืนต๋าผ่อ (มืนฯตาผํอฯ)