หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มืนต๋า
อักษรล้านนา
มืนฯตา
เทียบอักษรไทย
[มืนตา]
ความหมาย

ก.ลืมตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืนต๋า (มืนฯตา)