หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืน
อักษรล้านนา
มืนฯ
เทียบอักษรไทย
[มืน]
ความหมาย

น.เรียกข้าวที่หุงไม่สุกยังเป็นไต ว่า เข้ามืนต๋า ก.เปิด,แย้ม (ใช้กับตา) ว.ยังไม่ตาย,ยังมีชีวิตอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืน (มืนฯ)