หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มืดดำก่ำเส้า
อักษรล้านนา
มืดฯดำกําเสั้า
เทียบอักษรไทย
[มืดดำก่ำเส้า]
ความหมาย

ว.โง่เขลา งมงายด้วยโมหจริต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มืดดำก่ำเส้า (มืดฯดำกําเสั้า)