หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีใจ๋ฮ่อ
อักษรล้านนา
มีใจรํอฯ
เทียบอักษรไทย
[มีใจร่อ]
ความหมาย

ก.มีจิตผูกพัน,รักใคร่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีใจ๋ฮ่อ (มีใจรํอฯ)