หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีใจ๋ฮอด
อักษรล้านนา
มีใจรอฯด
เทียบอักษรไทย
[มีใจรอด]
ความหมาย

ก.มีเยื่อใย,ยังระลึกถึงอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีใจ๋ฮอด (มีใจรอฯด)