หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีใจ๋
อักษรล้านนา
มีไจ
เทียบอักษรไทย
[มีใจ]
ความหมาย

ก.ต้องการ,อยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีใจ๋ (มีไจ)