หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีหน้ามีต๋า
อักษรล้านนา
มีห้นฯามีตร
เทียบอักษรไทย
[มีหน้ามีตา]
ความหมาย

ว.มีเกียรติยศชื่อเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีหน้ามีต๋า (มีห้นฯามีตร)