หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีมือมีตี๋น
อักษรล้านนา
มีมืมีตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[มีมือมีตีน]
ความหมาย

ส.มีคนช่วยเหลือโดยไม่ต้องลงมือทำเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีมือมีตี๋น (มีมืมีตีนฯ)