หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีป่าเลอะ
อักษรล้านนา
มีป่าเลิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[มีป่าเลอะ]
ความหมาย

ว.มีมากมาย,มีเยอะแยะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีป่าเลอะ (มีป่าเลิอฯะ)