หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีนัก
อักษรล้านนา
มีนักฯ
เทียบอักษรไทย
[มีนัก]
ความหมาย

ว.มีมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีนัก (มีนักฯ)