หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดถ๋ะ
อักษรล้านนา
มีดฯถะ
เทียบอักษรไทย
[มีดถะ]
ความหมาย

น.มีดถางหญ้า - ตัวมีดดัดพับตรงโคนใกล้ที่สอดด้ามประมาณ ๓๐-๔๕ องศา ใส่ด้ามยาว เพื่อจับยืนถางหญ้าได้สะดวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดถ๋ะ (มีดฯถะ)