หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีดซอยหยวก ออกเสียง มีดซอยหยฺวก
อักษรล้านนา
มีดฯซอฯยฯอยฯวฯก
เทียบอักษรไทย
[มีดซอยอฺยฺวก]
ความหมาย

น.มีดที่ใช้หั่นหยวกกล้วยและผักอื่นๆ สำหรับเป็นอาหารของหมู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดซอยหยวก (มีดฯซอฯยฯอยฯวฯก)