หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มีดงก
อักษรล้านนา
มีดฯง฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[มีดงก]
ความหมาย

น.พร้าโต้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดงก (มีดฯง฿กฯ)