หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มีดขี้หลื้ม
อักษรล้านนา
มีดฯขี้หื้ลฯม
เทียบอักษรไทย
[มีดขี้หลื้ม]
ความหมาย

น.มีดทู่,มีดไม่คม,มีดเป็นสนิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มีดขี้หลื้ม (มีดฯขี้หื้ลฯม)