หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มิ่งเมือง
อักษรล้านนา
มิ่งฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[มิ่งเมือง]
ความหมาย

น.สิ่งที่ตั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมือง,สิ่งที่ดีงามหรือ ความเป็นมงคลของเมือง เช่นเสามิ่งเมืองพระธาตุมิ่งเมือง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มิ่งเมือง (มิ่งฯเมิอฯง)