หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มิ่งมังก๊ะละ
อักษรล้านนา
มิ่งฯมํฯคลฯฯะ
เทียบอักษรไทย
[มิ่งมังคละ]
ความหมาย

ว.มงคลอันสูงสุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มิ่งมังก๊ะละ (มิ่งฯมํฯคลฯฯะ)