หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มิ่ง
อักษรล้านนา
มิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[มิ่ง]
ความหมาย

ก.สลบ,ลืมสติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มิ่ง (มิ่งฯ)