หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาไจ
อักษรล้านนา
มาไช
เทียบอักษรไทย
[มาไช]
ความหมาย

ก.มาเยี่ยม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาไจ (มาไช)