หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาเถิง
อักษรล้านนา
มาเถิงฯ
เทียบอักษรไทย
[มาเถิง]
ความหมาย

ก.มาถึง,บรรลุจุดหมายปลายทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาเถิง (มาเถิงฯ)