หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาเจื่อ
อักษรล้านนา
มาเจิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[มาเจื่อ]
ความหมาย

ก.มาบ่อยๆ,มาเป็นประจำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาเจื่อ (มาเจิ่อฯอ)