หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาหล้า
อักษรล้านนา
มาห้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[มาหล้า]
ความหมาย

ก.มาสาย,มาทีหลัง; มาหล้ามาลูน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาหล้า (มาห้ลฯา)