หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มาลูน
อักษรล้านนา
มาลูร
เทียบอักษรไทย
[มาลูน]
ความหมาย

ก.มาทีหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาลูน (มาลูร)