หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มาบโมง
อักษรล้านนา
มาปฯโม฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[มาบโมง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของแสงไฟที่วูบวาบ เป็นประกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาบโมง (มาปฯโม฿งฯ)