หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มาบลืน
อักษรล้านนา
มาปฯลืนฯ
เทียบอักษรไทย
[มาบลืน]
ความหมาย

ก.กลืนอย่างรวดเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาบลืน (มาปฯลืนฯ)