หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาบต๋า
อักษรล้านนา
มาปฯตา
เทียบอักษรไทย
[มาบตา]
ความหมาย

ก.กระพริบตาเป็นสัญญาณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาบต๋า (มาปฯตา)