หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มานอ่อน
อักษรล้านนา
มานฯอ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[มานอ่อน]
ความหมาย

น.หญิงตั้งครรภ์ได้ประมาณ ๑-๓ เรียกว่า "แม่มานอ่อน" เชื่อว่าการได้ร่วมเพศเสพสุขกับหญิงที่มีครรภ์อ่อน จะมีความสุขสนุกเพลิดเพลินเฉกเช่นได้กิน "ลาบฟาน" หรือลาบเนื้อเก้งซึ่งอร่อยที่สุด ดังคำพังเพยว่า "ลาบฟานแม่มานอ่อน"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มานอ่อน (มานฯอ่อฯร)