หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มานน้ำ
อักษรล้านนา
มานฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[มานน้ำ]
ความหมาย

น.โรคท้องมาน; มานฮุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มานน้ำ (มานฯนาฯ)