หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาต
อักษรล้านนา
มาตฯ
เทียบอักษรไทย
[มาต]
ความหมาย

น.มาต - ร้อยกรองประเภทหนึ่งในวรรณกรรมไทขึน มีลักษณะทางสัญลักษณ์ และทำนองในการอ่านหรือการขับโดยเฉพาะ การอ่านและขับมาตเป็นทำนองนั้นเรียกว่า อื่อมาต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาต (มาตฯ)