หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาจูตี้ต๋าย
อักษรล้านนา
มาชูที่ตายฯ
เทียบอักษรไทย
[มาชูที่ตาย]
ความหมาย

ก.มาหาถึงที่ตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาจูตี้ต๋าย (มาชูที่ตายฯ)