หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มาจูตี้
อักษรล้านนา
มาชูที่
เทียบอักษรไทย
[มาชูที่]
ความหมาย

ก.มาหาถึงที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาจูตี้ (มาชูที่)