หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มาจู
อักษรล้านนา
มาชู
เทียบอักษรไทย
[มาชู]
ความหมาย

ก.มาใกล้,มาสู่,มาหา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาจู (มาชู)