หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาง
อักษรล้านนา
มางฯ
เทียบอักษรไทย
[มาง]
ความหมาย

ว.สว่าง - ลักษณะของสิ่งที่เป็นดวงหรือวงกลมที่มีขนาดใหญ่ มักใช้คู่กับโมง เช่น แสงพลุเป๋นโมงเป๋นมาง - แสงพลุสว่างโพลน; ถ้าขนาดเล็ก ใช้ มิง คู่กับ มอง เช่น แสงหิ่งห้อยมิงๆ มองๆ - แสงหิ่งห้อยระยิบระยับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาง (มางฯ)