หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มาฆะปู๋จา
อักษรล้านนา
มาฆบูชา
เทียบอักษรไทย
[มาฆปูชา]
ความหมาย

น.การบูชา ในวันเพ็ญเดือน๓ (ตรงกับเดือน๕เปง ของล้านนา)ในโอกาสคล้ายวันประชุมใหญ่แห่งพระสาวก เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร หลังจากพระ พุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน ที่พระองค์ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์; ดู...วันมาคะปู๋จา ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มาฆะปู๋จา (มาฆบูชา)