หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มา
อักษรล้านนา
มา
เทียบอักษรไทย
[มา]
ความหมาย

ก.เคลื่อนออกจากที่ ตรงข้ามกับไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มา (มา)