หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มั่นผ่อหมั่นกอย
อักษรล้านนา
หั่มฯรผํอฯหั่มฯรคอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[หมั่นผ่อหมั่นคอย]
ความหมาย

ก.เฝ้าดูแลรักษาเป็นประจำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มั่นผ่อหมั่นกอย (หั่มฯรผํอฯหั่มฯรคอฯยฯ)