หน้าหลัก
มั่นปูกหมั่นฝัง
หั่มฯรปลฯกหั่มฯรฝังฯ
[หมั่นปลูกหมั่นฝัง]

ก.ขยันปลูกพืชผักผลไม้ ต้นไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มั่นปูกหมั่นฝัง (หั่มฯรปลฯกหั่มฯรฝังฯ)