หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มั่นปูกหมั่นฝัง
อักษรล้านนา
หั่มฯรปลฯกหั่มฯรฝังฯ
เทียบอักษรไทย
[หมั่นปลูกหมั่นฝัง]
ความหมาย

ก.ขยันปลูกพืชผักผลไม้ ต้นไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มั่นปูกหมั่นฝัง (หั่มฯรปลฯกหั่มฯรฝังฯ)