หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มั่ง
อักษรล้านนา
มั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[มั่ง]
ความหมาย

ว.มาก,มีมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มั่ง (มั่งฯ)