หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มัว
อักษรล้านนา
ม฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[มัว]
ความหมาย

ว.ไม่แจ่มใส,ไม่มืดไม่สว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัว (ม฿วฯ)