หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มันแก๋วหละแวก
อักษรล้านนา
มันฯแกวฯลแวกฯ
เทียบอักษรไทย
[มันแกวละแวก]
ความหมาย

น.มันแกว; มันละแวก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มันแก๋วหละแวก (มันฯแกวฯลแวกฯ)