หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มันแก๋ว
อักษรล้านนา
มันฯแกวฯ
เทียบอักษรไทย
[มันแกว]
ความหมาย

น.มันชนิดหนึ่งหัวกินได้ทั้งดิบและทำให้สุก ยอดอ่อนทำให้สุกแล้วกินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มันแก๋ว (มันฯแกวฯ)