หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มัดสะต๊ก
อักษรล้านนา
มัดฯสท฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[มัดสะทก]
ความหมาย

ก.ผูกเป็นเงื่อนกระตุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดสะต๊ก (มัดฯสท฿กฯ)