หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มัดมือตือขวัน
อักษรล้านนา
มัดฯมืทืขัวฯร
เทียบอักษรไทย
[มัดมือทือขวัน]
ความหมาย

ก.รับขวัญ,สู่ขวัญ มักทำในกรณีที่บุคคลเจ็บป่วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดมือตือขวัน (มัดฯมืทืขัวฯร)