หน้าหลัก
มัดมือตือขวัน
มัดฯมืทืขัวฯร
[มัดมือทือขวัน]

ก.รับขวัญ,สู่ขวัญ มักทำในกรณีที่บุคคลเจ็บป่วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดมือตือขวัน (มัดฯมืทืขัวฯร)