หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มัดจ๋ำ
อักษรล้านนา
มัดฯจำ
เทียบอักษรไทย
[มัดจำ]
ความหมาย

น.สิ่งที่ให้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ก.(ปาก)ให้เงินไว้ส่วนหนึ่งกันบิดพริ้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัดจ๋ำ (มัดฯจำ)