หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มัด
อักษรล้านนา
มัดฯ
เทียบอักษรไทย
[มัด]
ความหมาย

ก.ผูกรัดเข้าด้วยกัน,ผูกรัดให้แน่น; ล.ใช้เรียกของบางอย่างที่ผูกมัดเข้าด้วยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัด (มัดฯ)