หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มังลาย
อักษรล้านนา
มังฯรายฯ
เทียบอักษรไทย
[มังราย]
ความหมาย

น.มังราย - พระนามปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์มังราย ผู้สร้างเมืองเชียงรายใน พ.ศ.๑๘๐๕ และสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.๑๘๓๙ (ในพงศาวดารโยนกและเอกสารทุติยภูมิมักใช้ เม็งราย)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มังลาย (มังฯรายฯ)