หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มังก๊ะละ ๓๘
อักษรล้านนา
มํฯคลฯฯะ 38
เทียบอักษรไทย
[มังคละ ๓๘]
ความหมาย

น.มงคล ๓๘ ประการ - หมายถึงธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ตามที่ปรากฏในมงคลสูตร เริ่มจาก อะเสวะนา จะ พาลานัง...ไปจนถึง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ได้แก่ ๑.ไม่คบคนพาล ๒.คบบัณฑิต ๓.บูชาคนที่ควรบูชา ๔.อยู่ในสิ่งแวดล้อมดี ๕.ทำความดีให้พร้อม ๖.ตั้งตนไว้ชอบ ๗.ศึกษาเล่าเรียนมาก ๘.มีความชำนาญในวิชาชีพของตน ๙.มีระเบียบวินัย ๑๐.พูดให้เป็นผลดี ๑๑.บำรุงมารดาบิดา ๑๒.สงเคราะห์บุตร ๑๓.สงเคราะห์ภรรยา ๑๔.ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕.รู้จักสงเคราะห์เผื่อแผ่ให้ปัน ๑๖.ดำรงอยู่ในศีลธรรม ๑๗.สงเคราะห์ญาติ ๑๘.ทำงานที่ไม่มีโทษ ๑๙.เว้นจากความชั่ว ๒๐.เว้นจากการดื่มน้ำเมา ๒๑.ไม่ประมาท ๒๒.รู้จักคุณค่าของคนและสิ่งของ ๒๓.สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ๒๔.สันโดษ พอใจในสิ่งที่หามาได้โดยชอบธรรม ๒๕. มีความกตัญญู ๒๖.ฟังธรรมตามกาล ๒๗.มีความอดทน ๒๘.เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ๒๙.เข้าหาสมณะ ๓๐.สนทนาถกเถียงในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ๓๑.รู้จักบังคับควบคุมตน ไม่ปรนเปรอตามใจอยาก ๓๒.รู้จักควบคุมตนในทางเพศ ๓๓.เข้าใจในความจริงของชีวิต ๓๔.ทำพระนิพพานให้แจ้ง ๓๕.จิตไม่หวั่นไหว ๓๖.ไม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มังก๊ะละ ๓๘ (มํฯคลฯฯะ 38)