หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มังก๊ะละ
อักษรล้านนา
มํฯคลฯฯะ,มังคฯละ
เทียบอักษรไทย
[มังคละ]
ความหมาย

น.มงคล - เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ,สิ่งที่ทำให้มีโชคดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มังก๊ะละ (มํฯคลฯฯะ,มังคฯละ)