หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักได้
อักษรล้านนา
มักฯได้
เทียบอักษรไทย
[มักได้]
ความหมาย

ก.เห็นแก่ได้ - การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักได้ (มักฯได้)